ב"ה

תנאי שימוש

פרויקט לתת רוח מברך אותך ומאפשר לך לשתף קבצים, קישורים ומסרים, או לקבל ולהיחשף למסרים ותכנים ששותפו במסגרת השימוש באתר. השימוש שלך באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן.
לשון הפניה במסגרת תנאים אלה היא לשם הנוחות בלבד, ותנאים אלה פונים לכל המגדרים.
אנו ממליצים לקרוא תנאי שימוש אלה בעיון. ככל שמצאת שתנאים אלה אינם תואמים את השקפתך, אמונתך, או רצונותיך, עליך להימנע מהשימוש באתר. 
במידת הצורך הינך יכול לדווח לנו על תוכן שלדעתך אינו תואם את כללי הקהילה או תנאי השימוש באמצעות פנייה אלינו בדף צור קשר.
ייתכנו שינויים בתנאים אלה, בשל אופיו הדינאמי של האתר. אנו נפרסם את השינויים במסגרת האתר בלבד. הסכמתך לתנאי שימוש אלה מהווה גם הסכמה לתנאים שיעברו שינוי. ככל שנדרש על פי דין, נבקש שוב את הסכמתך לתנאים החדשים.

שימוש ומגבלות
השימוש באתר נועד אך ורק לשם העלאת קבצים, שיתוף קישורים, שיתוף מסרים או צפייה בהם במסגרת האתר. אין להשתמש באתר לכל מטרה אחרת ללא קבלת הסכמתנו בכתב, במפורש ומראש.
אין להעתיק את תכני האתר או להציג אותם באמצעות פעולת מסגור באופן היכול לפגוע בתכנים המועלים לאתר או לפגוע או לעוות את המשמעות של המסר בכל דרך שהיא.
אין לשנות, ליצור יצירות נגזרות או לעשות כל פעולה במטרה לפגוע בתכנים המועלים לאתר.
אין להשתמש באתר או בתכנים המתפרסמים בו לכל פעילות המהווה או מעודדת ביצוע מעשים המהווים עבירה פלילית, או עוולה אזרחית, או מפרים בכל דרך אחרת את החוק הרלבנטי, לרבות חוקים הנוגעים להגנת פרטיות, הפצת תכני שנאה, זכות הפרסום, לשון הרע, הטרדה ופרסומי תועבה.
אין לקשר לאתר זה מאתרים בלתי חוקיים, לרבות אתרי שנאה או אתרים המכילים ביטויי אלימות, שנאה, הסתה לגזענות, עירום, או תוכן העלול לפגוע בציבור, במורל הלאומי או בסמלי המדינה.
בכל עת אנו רשאים לשנות את אופי והיקף המידע שייחשף בפניך באתר, לרבות הסתרת או הסרת תוכן.
אנו נהיה רשאים להפסיק פעילות האתר כאמור באופן מידי וללא הודעה מוקדמת.


קבצים ומסרים באתר
אנו משתדלים להציג את הקבצים המועלים, הקישורים המשותפים במסגרת האתר, ומסרים המתפרסמים באופן מדויק ככל האפשר, עם זאת אנו נהיה רשאים לפי שיקול דעתנו הבלעדי לא לאשר העלאה של קבצים, שיתוף של קישור, או פרסום של מסרים שמפרים את כללי הקהילה או תנאים אלו, לרבות קבצים או מסרים שיש בהם לדעתנו טעם לפגם או המכילים ביטויי אלימות, שנאה, הסתה לגזענות, עירום, או תוכן העלול לפגוע בציבור, במורל הלאומי או בסמלי המדינה.
ככל שנפלה טעות כלשהי במסגרת העלאת קובץ, שיתוף קישור או בפרסום מסר, הדבר לא יחייב אותנו, ובכל מקרה אנו לא נישא באחריות כלשהי, או בכל נזק שאינו ישיר או תוצאתי.
למען הסר ספק, אנו לא נהיה מחויבים לאשר העלאה של קבצים, שיתוף קישור או פרסום של מסרים מכל סיבה שהיא, ולא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה בעניין זה, בגין כל סוג של נזק ישיר או עקיף אשר נגרם לך או לצד ג'.
אנו נהיה רשאים לעדכן ולשנות את התכנים המוצגים באתר ללא צורך בהודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתנו הבלעדי, לרבות באמצעות הסתרת או הסרת תוכן.


העלאת קבצים ושיתוף מסרים
העלאת קבצים, שיתוף קישור או שיתוף מסרים באתר תתאפשר רק בכפוף לכללי הקהילה ותנאי שימוש אלה, ובתנאי שהינך בגיר/ה בגיל 18 ומעלה.
ככל שהינך קטינ/ה מתחת לגיל 18, הינך נדרש/ת לידע את הוריך ולקבל את אישורם לשימוש באתר, וכן לקבל את אישורם בכל העלאת קובץ, שיתוף קישור או שיתוף מסר.
הורה/אפוטרופוס יקר: חלה עליך האחריות ליידע את הקטינ/ה באחריותך בדבר תנאי שימוש אלה, לפקח על פעילותו/ה באתר, וכן לאשר העלאת קבצים, שיתוף קישורים או שיתוף תכנים, לרבות תוכנם. כל פעילות אשר תבוצע על ידי קטינ/ה באחריותך תחשב כאילו ניתנה הסכמתך לה.
לצורך השלמת העלאת הקבצים, שיתוף הקישורים או שיתוף המסרים, ולאחר מסירת פרטיך האישיים כנדרש, תידרש לאשר את ביצוע העלאת הקבצים, שיתוף הקישורים או שיתוף המסרים.
בעת העלאת קבצים, שיתוף קישורים או שיתוף מסרים הינך מאשר/ת לנו להעלות או לפרסם באתר את הקבצים, הקישורים ומסרים, תוך ויתור מצדך על כל זכות בתוכן הקבצים, הקישורים או מסרים, ככל שזכות זו קיימת לך.
יובהר ויודגש כי העלאת קבצים או שיתוף מסרים יעשה רק לאחר שתוכן הקובץ, הקישור או המסר ייבדק ותתאפשר העלאתו, וזאת בהתאם לכללי הקהילה ותנאי שימוש אלה.


קישורים
תנאי שימוש אלה חלים על האתר בלבד והם אינם חלים על אתרים אחרים המקשרים לאתר זה, או אתרים אחרים שאתר זה מקשר אליהם, לרבות קישורים המשותפים כחלק מהתכנים באתר. פרויקט לתת רוח אינו שולט או מפקח על אתרים אחרים ואיננו נושא באחריות לנעשה בהם. הפעילות בהם כפופה לתנאים אחרים המוצעים על ידי בעליהם ואנו ממליצים לעיין בהם היטב ולקבל החלטה מושכלת ביחס לשימוש בהם. אנו שומרים לעצמו את האפשרות לפעול לפי שיקול דעתנו הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר או להוסיף קישורים אחרים.


דיווח על תוכן
במידת הצורך הינך יכול לדווח לנו על תוכן שלדעתך אינו תואם את כללי הקהילה או תנאי השימוש באמצעות פנייה אלינו בדף צור קשר.


פרטיות
במהלך העלאת קובץ שיתוף קישור או שיתוף מסר באתר תתבקש/י למסור פרטים אישיים כגון שם, עיר וארץ מגורים. במהלך מסירת פרטים בדף 'צור קשר' תתבקש/י למסור פרטים אישיים כגון שם, כתובת דואר אלקטרוני או מספר טלפון. בנוסף האתר אוסף נתונים אודות כניסתך אליו ולשימוש בו. מסירת הפרטים והשימוש בהם ובנתונים כאמור על ידי האתר, כפופים לתנאי שימוש אלה. לא חלה עליך חובה למסור פרטים ונתונים אלו על פי דין ומסירתם תלויה ברצונך והסכמתך, אולם בלעדיהם האתר לא יוכל לאפשר לך להעלות קובץ או לשתף מסר.
הפרטים והנתונים שהאתר אוסף ("המידע") מאפשרים לאתר לספק למבקרים בו את השירות המוצע בו, וכן משמשים לפעילות שוטפת הכרוכה בניהול האתר, בבקרה על המתרחש בו ובאבטחת האתר.
ככל שיידרש, יתבצע שימוש במידע גם כדי לטפל, לחקור ולמנוע שימוש לרעה באתר, כדוגמת הפרת כללי הקהילה והפרת זכויות, ובמידת הצורך אף לצורך הליכים משפטיים הנוגעים לכך.
יתקיים שיתוף מידע עם חברות ככל שנדרש כדי לממש את מתן השירות באתר, בכלל זה שיתוף מידע עם חברות וגופים נוספים לאחסון ואבטחת מידע, ועל בסיס חובה חוקית או חובה שבדין מחייבת לעשות כך.
האתר משתמש בכלי ניתוח נתונים של חברת גוגל. באפשרותך להסיר את עצמך מניטור אמצעים אלה על ידי ניהול הרשאות או באמצעות הגדרות הדפדפן שלך.
המידע מאוחסן אצל ספק אירוח שרתים וגיבוי מידע הממוקם בישראל, וככל ששמירת המידע תהיה באתרים מחוץ למדינת ישראל, ניתנת בזאת הסכמתך להעברת פרטיך האישיים לאתרים מחוץ למדינת ישראל.
המידע אודותיך וכן כל מידע המועלה או משותף באמצעות האתר יישמר בהתאם לצורך ובכפוף לדין.


קניין רוחני
כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובתכנים הקשורים אליו הינם של פרויקט לתת רוח בלבד, או של צד שלישי, שהרשה לנו להשתמש בהם. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בתכנים המועלים או משותפים באתר, לרבות קישורים, הינם של האדם שהעלה אותם לאתר או שיתף אותם בלבד, או של צד שלישי, שהתיר את השימוש בהם.
אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, שלא במסגרת תנאים אלו, או בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מפרויקט לתת רוח או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף להסכמה שתינתן מבעלי הזכויות (ככל שתינתן).


אחריות
האתר ובכלל זה כלל המידע המופיע בו, מוצע לשימוש כפי שהוא ובאופן אחיד לכלל המבקרים באתר. אנו לא נישא באחריות לפעילותך באתר או ליכולתנו לספק את צרכיך המסוימים, לרבות העלאת קבצים, שיתוף קישורים או שיתוף מסרים.
האתר או פרויקט לתת רוח לא היו אחראים לכל נזק, לרבות בשל 'וירוסים' או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד הקצה שלך או לכל רכוש אחר שלך, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת, בשל גישה לתכנים או למידע המופיעים באתר.
השימוש שלך באתר וחשיפתך לתכנים או למידע באתר נעשים על אחריותך בלבד. ככל שהינך מתחת לגיל 18, הוריך אחראים לחשיפתך לתכנים במסגרת האתר. אנו איננו נוטלים כל אחריות לפעילותך באתר ובכלל זה איננו מתחייבים לכך שהתוכן הכלול בו הוא מהימן, מקיף, נכון או עדכני. התכנים המופיעים באתר אינם מהווים ייעוץ מקצועי או המלצה לקבלת ייעוץ מקצועי כזה או אחר.
לעתים עלולות להתרחש תקלות בפעילות האתר, מכל סיבה שהיא. ככל שתקלות אלו יגרמו לאי נוחות וקושי בשימוש באתר, אנו נעשה כמיטב יכולתנו כדי להתגבר עליהן במהירות המרבית. יובהר כי לא נישא באחריות לכל אי נוחות או נזק העלולים להיגרם כתוצאה מתקלה בפעילות האתר וזמינותו.


דין וסמכות שיפוט
על תנאי שימוש אלה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית המשפט המוסמך בתל אביב – יפו.


פנה אלינו
בכל בקשה או שאלה ניתן לפנות אלינו בדף צור קשר.
עודכן לאחרונה: 25/10/2023.